Captured by i-ASiA

คุณธเนศวร์ เพชรสุวรรณ เดินทางกลับไปยังประเทศไทย เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุโรปตะวันออกกลางและเซ้าท์แอฟริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Advertisements