Grand Opening “Grand Kobkun” Thai Therapy, Queen’s Way London on 9th February 2009.
Address : 42 Queen’s Way London W2 3RS
Open 10am. – 10pm.

grandkobkun
Photo : Kulaphat Saeteng

Grand Kobkun ย่าน Queen’s Way ฉลองเปิดร้านใหม่สาขาที่ 5 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทางร้านมีส่วนลดพิเศษสำหรับพี่น้องชาวไทยที่ต้องการไปพักผ่อน หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kobkun.co.uk

Advertisements